Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgie noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika ir izveidota saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulas 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) prasībām un nosaka SIA KI Zeme (turpmāk tekstā — Operators) personas datu apstrādes kārtību un to aizsardzības nodrošināšanas pasākumus.

  1. Kā vissvarīgāko mērķi un nosacījumu savas darbības īstenošanai Operators izvirza personas un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu viņa personas datu apstrādē, tostarp privātās dzīves, personīgo un ģimenes noslēpumu neaizskaramības tiesību aizsardzību;
  2. Šī Operatora politika par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā — Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var saņemt par vietnes https://www.poruka8.lv apmeklētājiem

2. Politikā izmantotie pamatjēdzieni

SIA KI Zeme apstrādā sīkfailus saskaņā ar norādītajiem mērķiem:

  1. Personas datu automatizēta apstrāde — personas datu apstrāde, izmantojot datortehnikas līdzekļus;
  2. Personas datu bloķēšana — personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama personas datu precizēšanai);
  3. Tīmekļa vietne — grafisko un informatīvo materiālu kopums, kā arī ESM programmas un datu bāzes, nodrošinot to pieejamību internetā no tīmekļa adreses https://www.poruka8.lv;
  4. Personas datu informācijas sistēma — datu bāzēs iekļauto personas datu, kā arī to apstrādi nodrošinošo informācijas tehnoloģiju un tehnisko līdzekļu kopums;
  5. Personas datu personalizācijas noņemšana — darbības, kuru rezultātā, neizmantojot papildinformāciju, nevar noteikt personas datu piederību konkrētam Lietotājam vai citam personas datu subjektam;
  6. Personas datu apstrāde — jebkura darbība (operācija) vai darbību (operācijas) kopums, ko veic, izmantojot automatizācijas līdzekļus vai bez tiem, ar personas datiem, iekļaujot personas datu ievākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, izmainīšanu), izguvi, izmantošanu, nodošanu (izplatīšanu, nodrošināšanu, piekļuvi), personalizācijas noņemšanu, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu;
  7. Operators — valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona neatkarīgi vai kopā ar citām personām, kas organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, veic ar personas datiem saistītas darbības (operācijas);
  8. Personas dati — jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz noteiktu vai nosakāmu tīmekļa vietnes http://www.poruka8.lv Lietotāju;
  9. Lietotājs — jebkurš tīmekļa vietnes http://www.poruka8.lv apmeklētājs;
  10. Personas datu nodrošināšana — darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana konkrētai personai vai konkrētam personu lokam;
  11. Personas datu izplatīšana — jebkuras darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana nenoteiktam personu lokam (personas datu nodošana) vai neierobežota personu skaita iepazīstināšana ar personas datiem, tostarp personas datu publiskošana plašsaziņas līdzekļos, izvietošana informācijas un telekomunikāciju tīklos vai piekļuves nodrošināšana pie personas datiem jebkādā citā veidā;
  12. Personas datu pārsūtīšana pāri robežām — personas datu pārsūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts iestādei, ārvalsts fiziskai vai ārvalsts juridiskai personai;
  13. Personas datu iznīcināšana — jebkuras darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti bez iespējas turpmāk atjaunot personas datu saturu personu datu informācijas sistēmā un (vai) kuru rezultātā tiek iznīcināti personu datu fiziskie nesēji.

3. Operators var apstrādāt turpmāk norādītos Lietotāja personas datus

  1. Vārds, uzvārds;
  2. E-pasta adrese;
  3. Tālruņa numurs;
  4. Tāpat arī vietnē, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Google Analytics u.c.), tiek apkopoti un apstrādāti bezpersoniski dati par apmeklētājiem (tostarp sīkfaili);
  5. Iepriekš minētie dati turpmāk Politikas tekstā ir apvienoti ar vispārīgu jēdzienu Personas dati.

4. Personas datu apstrādes mērķi

  1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis — Lietotāja informēšana, nosūtot e-pasta ziņojumus;
  2. Turklāt Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties no informatīvo paziņojumu saņemšanas, sūtot Operatoram e-pastu uz adresi info@apella.lv ar norādi “Atsakos no paziņojumiem par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem”.
  3. Bezpersoniskie Lietotāju dati, kas ievākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par vietnes Lietotāju darbībām, kā arī uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.

5. Juridiskie pamatojumi personas datu apstrādei

  1. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja tos ir aizpildījis un/vai nosūtījis pats Lietotājs, izmantojot vietnē https://www.poruka8.lv atrodamās speciālās veidlapas. Lietotājs piekrīt šai Politikai, aizpildot attiecīgās veidlapas un/vai nosūtot savus personas datus Operatoram.
  2. Operators apstrādā bezpersoniskus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūka iestatījumos (iekļauta sīkfailu saglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

6. Personas datu ievākšanas, glabāšanas, nodošanas un citu veidu apstrādes kārtība

Personas datu ievākšanas, glabāšanas, nodošanas un citu veidu apstrādes kārtība Operatora apstrādāto personas datu aizsardzība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas ir nepieciešami, lai pilnībā ievērotu spēkā esošo tiesību aktu prasības par personas datu aizsardzību.

  1. Operators nodrošina personas datu aizsardzību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu piekļuvi personas datiem.
  2. Lietotāja personas dati nekad un nekādā gadījumā netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kas ir saistīti ar spēkā esošo tiesību aktu prasību izpildi.
  3. Ja tiek konstatētas personas datu neprecizitātes, Lietotājs tos var atjaunināt patstāvīgi, nosūtot Operatoram paziņojumu uz tā e-pasta adresi info@apella.lv ar norādi “Personas datu atjaunināšana”.
  4. Personas datu apstrādes termiņš ir neierobežots. Lietotājs var jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Operatoram e-pasta paziņojumu uz Operatora e-pasta adresi info@apella.lv ar norādi “Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukums”.

7. Personas datu pārsūtīšana pāri robežām

  1. Pirms personas datu pārsūtīšanas pāri robežām sākšanas operatoram jāpārliecinās, vai ārvalstī, uz kuras teritoriju ir plānots pārsūtīt personas datus, tiek nodrošināta personas datu subjektu tiesību droša aizsardzība.
  2. Uz ārvalstu teritorijām, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, Personas datus var pārsūtīt tikai tad, ja ir saņemta personas datu subjekta rakstiska piekrišana par viņa personas datu pārsūtīšanu pāri robežām un/vai tiek izpildīts līgums, kurā personas datu subjekts ir līgumslēdzēja puse.

8. Nobeiguma nosacījumi

  1. Lietotājs var saņemt visus skaidrojumus par interesējošiem jautājumiem, kas saistīti ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar Operatoru pa e-pastu info@apella.lv.
  2. Politikas aktuālā versija ir brīvi pieejama interneta vietnē https://www.poruka8.lv/lv/privatuma-politika

Šajā mājaslapā izvietotā informācija paredzēta izmantošanai tikai informatīviem mērķiem. Informācijai par nekustamā īpašuma objektiem un to maksu ir tikai indikatīvs raksturs – tā nav šādu objektu iegādes oferte, piedāvājums vai rekomendācija. Gadījumā, ja Jūs ir ieinteresējis kāds no objektiem, informācija par kuru izvietota šajā mājaslapā, lūdzam vērsties pie Apella pārstāvja pa saziņas kanāliem, kas norādīti kontaktu sadaļā, lai saņemtu Jūs interesējošo informāciju.